Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.ATAKT.GR, το οποίο διαχειρίζεται η Ing. Roman Škorňák .

Οι προϋποθέσεις ορίζουν περαιτέρω και προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητή, ο οποίος είναι ο Ing. Roman Škorňák, με την έδρα του στη διεύθυνση K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Τσεχική Δημοκρατία, Αριθμός Ταυτότητας Προσώπου / IČO /: 654 75 054, Αριθμός φορολογικού μητρώου / DIČ /: CZ7106165550, εγγεγραμμένος στο εμπορικό μητρώο Οστράβα και ο αγοραστής (πελάτης, καταναλωτής).

Όλες οι συμβατικές σχέσεις συνάπτονται σύμφωνα με την έννομη τάξη της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εάν ο συμβαλλόμενος είναι καταναλωτής, οι σχέσεις που δεν ρυθμίζονται από τους επιχειρηματικούς όρους διέπονται από τον Αστικό Κώδικα (Αρ. 89/2012 Συντ.) και τον Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτή (Αρ. 634/1992 Συντ.). Εάν ο συμβαλλόμενος δεν είναι ο καταναλωτής, οι σχέσεις που δεν ρυθμίζονται από τους επιχειρηματικούς όρους διέπονται από τον Αστικό Κώδικα (Αρ. 89/2012 Συντ.).

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο πωλητής είναι ο Ing. Roman Škorňák, με την έδρα του στη διεύθυνση K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Τσεχική Δημοκρατία, Αριθμός Ταυτότητας του προσώπου / IČO /: 654 75 054, ΑΦΜ / DIČ /: CZ7106165550 στο εμπορικό μητρώο, Πόλη της Οστράβα. Ing. Roman Škorňákείναι πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή άλλης επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατά τη σύναψη και την εκπλήρωση της σύμβασης. Είναι ένας επιχειρηματίας που απευθείας ή μέσω άλλων επιχειρηματιών προμηθεύει τον αγοραστή με προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες. Οι όροι ρυθμίζουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στη σύμβαση αγοράς που συνάπτεται εξ αποστάσεως μέσω του διακομιστή WWW.ATAKT.GR και όλων των τμημάτων του μεταξύ του πωλητή: "Επιχειρηματικός συνεργάτης Ing. Roman Škorňák" και ο αγοραστής. Ο "Επιχειρηματικός Συνεργάτης της Ing. Roman Škorňák" εφεξής καλούμενος "Επιχειρηματικός Συνεργάτης" ή επίσης "Προμηθευτής" είναι συμβατικός προμηθευτής ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που πουλάει προϊόντα απευθείας στον αγοραστή μέσω του διακομιστή WWW.ATAKT.GR. Στην περίπτωση αυτή, ο συνεργάτης διασφαλίζει την πλήρη παράδοση των αγαθών στον αγοραστή και στη συνέχεια επιλύει επίσης όλες τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που απορρέουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, συνάπτεται σύμβαση αγοράς μεταξύ: του πωλητή "Επιχειρηματικός Συνεργάτης" και του αγοραστή, όπου ο "Ing. Roman Škorňák" είναι ο διαμεσολαβητής της συναλλαγής. Ο επιχειρηματικός εταίρος αναγράφεται πάντα στην παραγγελία (στην ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ"), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εδραιωμένης επιχειρηματικής σχέσης. Ο επιχειρηματικός συνεργάτης είναι επίσης υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα αγαθά στον διακομιστή WWW.ATAKT.GR. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εδραιωμένης επιχειρηματικής σχέσης. Ο επιχειρηματικός συνεργάτης είναι επίσης υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα αγαθά στον διακομιστή WWW.ATAKT.GR. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εδραιωμένης επιχειρηματικής σχέσης. Ο επιχειρηματικός συνεργάτης είναι επίσης υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα αγαθά στον διακομιστή WWW.ATAKT.GR.

Ο πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι ο αγοραστής . Λόγω της ισχύουσας νομικής ρύθμισης, γίνεται διάκριση μεταξύ αγοραστή που είναι καταναλωτής και αγοραστής που δεν είναι καταναλωτής.

Καταναλωτής αγοραστής ή απλώς καταναλωτής είναι κάθε πρόσωπο που, εκτός του πεδίου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή εκτός του πεδίου της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του, συνάπτει σύμβαση με επιχειρηματία ή συναλλάσσεται με άλλο τρόπο μαζί του.

Ένας αγοραστής που δεν είναι καταναλωτής είναι επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας θεωρείται επίσης κάθε πρόσωπο που συνάπτει συμβάσεις που σχετίζονται με τη δική του επιχείρηση, παραγωγή ή παρόμοιες δραστηριότητες ή κατά την ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματός του ή το πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό του επιχειρηματία.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής, η πρόταση για σύναψη σύμβασης αγοράς (προσφορά) είναι η τοποθέτηση των προσφερόμενων αγαθών από τον προμηθευτή στον ιστότοπο, η σύμβαση αγοράς δημιουργείται με την αποστολή της παραγγελίας από τον αγοραστή - τον καταναλωτή και την αποδοχή του παραγγελία από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα επιβεβαιώσει αμέσως αυτήν την αποδοχή στον αγοραστή με ένα ενημερωτικό e-mail στο καθορισμένο e-mail, αλλά αυτή η επιβεβαίωση δεν επηρεάζει τη σύναψη της σύμβασης. Η προκύπτουσα σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνημένης τιμής) μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί μόνο με συμφωνία των μερών ή για νομικούς λόγους.

Πριν από την αποστολή της παραγγελίας στον πωλητή, επιτρέπεται στον αγοραστή να ελέγξει και να αλλάξει τα δεδομένα που ο αγοραστής εισήγαγε στην παραγγελία, ακόμη και σε σχέση με την ικανότητα του αγοραστή να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη που έγιναν κατά την εισαγωγή δεδομένων στην παραγγελία. Ο αγοραστής στέλνει την παραγγελία στον πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση παραγγελίας».

Εάν ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής, η πρόταση για σύναψη σύμβασης αγοράς είναι μια απεσταλμένη παραγγελία αγαθών από τον αγοραστή και η ίδια η σύμβαση αγοράς συνάπτεται κατά τη στιγμή της παράδοσης της δεσμευτικής συγκατάθεσης του πωλητή στον αγοραστή με αυτήν την πρόταση.

Με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταγγελίας , και ότι συμφωνεί με αυτούς. Ο αγοραστής είναι επαρκώς ενημερωμένος για αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταγγελίας πριν από την πραγματική εκτέλεση της παραγγελίας και έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με αυτούς.

Η περίοδος διευθέτησης παραπόνων αναστέλλεται εάν ο πωλητής δεν έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διευθέτηση της καταγγελίας (εξαρτήματα αγαθών, άλλα έγγραφα κ.λπ.). Ο πωλητής υποχρεούται να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα από τον αγοραστή το συντομότερο δυνατό. Η προθεσμία αναστέλλεται από την ημερομηνία αυτή μέχρι την παράδοση των αιτούμενων εγγράφων από τον αγοραστή.

Μεταξύ άλλων, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, βάσει συμφωνίας με τον αγοραστή, στις ακόλουθες περιπτώσεις: τα αγαθά δεν παράγονται ή παραδίδονται πλέον ή η τιμή του προμηθευτή έχει άλλαξε σημαντικά. Εάν ο Αγοραστής έχει ήδη καταβάλει μέρος ή το σύνολο της τιμής αγοράς, αυτό το ποσό θα μεταφερθεί πίσω στον λογαριασμό ή τη διεύθυνσή του και η Συμφωνία Αγοράς δεν θα συναφθεί.

Τα δώρα που παρέχονται εντελώς δωρεάν δεν μπορούν να υπόκεινται σε κανένα δικαίωμα καταναλωτή. Αυτά τα αγαθά πληρούν τους όρους της Συμφωνίας Δωρεάς και όλα τα πρότυπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από πλημμελή εκτέλεση διέπονται από τους σχετικούς γενικά δεσμευτικούς κανονισμούς (ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 1914 έως 1925, άρθρα 2099 έως 2117 και άρθρα 2161 έως 2174 του νόμου αριθ. 8129/2 ., Αστικός Κώδικας).

Ο πωλητής απαντά στον καταναλωτή ότι το προϊόν δεν έχει ελαττώματα κατά την παραλαβή. Ειδικότερα, ο πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή ότι τη στιγμή που ο καταναλωτής ανέλαβε,

Εάν το είδος δεν έχει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, ο καταναλωτής μπορεί επίσης να ζητήσει την παράδοση ενός νέου προϊόντος χωρίς ελαττώματα, εκτός εάν αυτό είναι δυσανάλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος, αλλά εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα μέρος του αντικειμένου, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει μόνο αντικατάσταση του εξαρτήματος· εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο, εάν αυτό είναι δυσανάλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος, ιδίως εάν το ελάττωμα μπορεί να διορθωθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διορθώσει το ελάττωμα δωρεάν. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει ένα νέο προϊόν ή να αντικαταστήσει ένα ανταλλακτικό ακόμα και σε περίπτωση αποκαταστάσιμου ελαττώματος, εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το προϊόν λόγω επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει επίσης δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Εάν ο καταναλωτής δεν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή δεν ασκήσει το δικαίωμα να παραδώσει ένα νέο αντικείμενο χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει το ανταλλακτικό του ή να επισκευάσει το αντικείμενο, μπορεί να ζητήσει εύλογη έκπτωση. Ο καταναλωτής δικαιούται εύλογη έκπτωση ακόμη και αν ο πωλητής δεν μπορεί να παραδώσει ένα νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει το εξάρτημά του ή να επισκευάσει το αντικείμενο, καθώς και εάν ο πωλητής δεν επανορθώσει την κατάσταση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν η διευθέτηση επανόρθωσης θα προκαλούσε σημαντικές δυσκολίες στον καταναλωτή.

Το δικαίωμα ελαττωματικής εκτέλεσης δεν ανήκει στον αγοραστή, εάν ο αγοραστής γνώριζε πριν αναλάβει το πράγμα ότι το πράγμα έχει ελάττωμα ή εάν ο αγοραστής προκάλεσε ο ίδιος το ελάττωμα.

Ο καταναλωτής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα σε ελάττωμα που προκύπτει στα καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του.

Ευθύνη πωλητή για ελαττώματαδεν ισχύει για τη φθορά που προκαλείται από την κανονική χρήση του . Η συνήθης χρήση ρούχων, παπουτσιών και άλλων αξεσουάρ μόδας, για παράδειγμα, είναι φθορά ή ζημιά στα καρφιά στερέωσης, τα ταξίδια και τους μηχανισμούς στερέωσης (φερμουάρ, πόρπες, κουμπώματα, θηλιές). Η ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα δεν ισχύει γιαζημιά στους αναφερόμενους μηχανισμούς που προκαλούνται από λανθασμένη, ακατάλληλη ή ισχυρή στερέωση, κλείσιμο, άνοιγμα σημαίνει ζημιά από σκίσιμο βελονιών, ολίσθηση ή σκίσιμο υλικού κ.λπ. ένα ελάττωμα δεν αναφέρθηκε και δεν αναφέρθηκε στον πωλητή αμέσως μετά την ανάληψη της παραγγελίας από τον πελάτη (δηλαδή ελέγχοντας τα αγαθά από τον πελάτη κατά την παράδοση), θεωρείται ότι το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή είναι η φθορά ενός πράγματος κανονικής χρήσης.

Σε άλλες περιπτώσεις (εκτός από ελαττώματα που προκλήθηκαν στο είδος από την κανονική χρήση του που αναφέρθηκαν παραπάνω), εάν το ελάττωμα γίνει εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή, θεωρείται ότι το είδος ήταν ελαττωματικό κατά την παραλαβή.

Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα μπορεί να ρυθμίζονται από τη διαδικασία καταγγελίας του πωλητή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εάν η σύμβαση αγοράς συναφθεί μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως (στο ηλεκτρονικό κατάστημα), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την § 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς αιτιολογία εντός 14 ημερών από την παραλαβή πολλών τύπων αγαθών ή παράδοση πολλών εξαρτημάτων, η περίοδος αυτή αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης των αγαθών). Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να αποσταλεί στον πωλητή εντός της περιόδου που καθορίζεται στην προηγούμενη πρόταση.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών, επικοινωνεί με τον πωλητή και κατά προτίμηση δηλώνει εγγράφως ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση, αναφέροντας ιδανικά τον αριθμό παραγγελίας, την ημερομηνία αγοράς και τον αριθμό λογαριασμού για επιστροφή χρημάτων. Σημείωση: Τα χρήματα μπορούν επίσης να επιστραφούν σε μετρητά στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις του πωλητή.

Για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο καταναλωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το δείγμα φόρμας που παρέχεται από τον πωλητή, το οποίο αποτελεί παράρτημα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς μπορεί να αποσταλεί από τον καταναλωτή στη διεύθυνση του γραφείου του πωλητή ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή info@msbox.cz .

Σε περίπτωση που ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ο πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε από τον αγοραστή (εκτός από το ποσό που αντιπροσωπεύει πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλεγμένης μεθόδου παράδοσης του αγοραστή, η οποία είναι διαφορετική από η φθηνότερη τυπική μέθοδος παράδοσης που προσφέρει ο πωλητής) έως 14 ημέρες από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς από τον αγοραστή, με τον ίδιο τρόπο που έλαβε ο πωλητής από τον αγοραστή, εκτός εάν ο αγοραστής ορίσει διαφορετικά. Ο πωλητής δικαιούται επίσης να επιστρέψει την απόδοση που παρείχε ο αγοραστής κατά την επιστροφή των αγαθών στον αγοραστή ή με άλλο τρόπο, εάν ο αγοραστής συμφωνεί και ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε στον αγοραστή πριν ο αγοραστής επιστρέψει τα αγαθά ή αποδείξει ότι

Ωστόσο, οι διατάξεις του νόμου περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δυνατότητα δωρεάν δανεισμού αγαθών. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ανάληψη της εκτέλεσης, ο καταναλωτής πρέπει να εκδώσει στον πωλητή εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ό,τι έχει αποκτήσει βάσει της σύμβασης αγοράς. Εάν αυτό δεν είναι πλέον δυνατό (π.χ. στο μεταξύ τα αγαθά έχουν καταστραφεί ή καταναλωθεί), ο καταναλωτής πρέπει να παράσχει χρηματική αποζημίωση σε αντάλλαγμα για ό,τι δεν μπορεί πλέον να εκδοθεί. Εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν υποστεί μόνο μερική ζημιά, ο πωλητής μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από τον καταναλωτή και να συμψηφίσει την απαίτησή του με την επιστρεφόμενη τιμή αγοράς. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημία. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πωλητής επιστρέφει μόνο τη μειωμένη τιμή αγοράς στον καταναλωτή.

Ο πωλητής μπορεί να αντισταθμίσει το πραγματικό κόστος που προέκυψε για την επιστροφή των αγαθών με την τιμή αγοράς που πρόκειται να επιστραφεί στον αγοραστή.

Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1837 του Αστικού Κώδικα, ιδίως στην περίπτωση των συμβάσεων:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπαναχώρηση του καταναλωτή εντός της περιόδου των 14 ημερών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του πωλητή.

Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία για αγαθά που φέρουν τον όρο "Προς το παρόν μη διαθέσιμο" εάν τα αγαθά δεν μπορούν πλέον να παραδοθούν ή να αντικατασταθούν από άλλο μοντέλο ή εάν η τιμή του έχει αλλάξει σημαντικά και ο πελάτης δεν το αποδέχεται πριν από τη σύμβαση αγοράς . Ο πωλητής ενημερώνει τον πελάτη για αυτήν την κατάσταση. Εάν έχει πληρωθεί μέρος ή το σύνολο της παραγγελίας, ο πελάτης θα έχει επιστροφή χρημάτων.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι ειδικοί όροι και οι επιλογές των τρόπων πληρωμής και μεταφοράς περιγράφονται λεπτομερέστερα στη σελίδα τρόποι πληρωμής και μεταφοράς .

Τα εμπορεύματα παραμένουν ιδιοκτησία του πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφληση και αποδοχή, αλλά ο κίνδυνος ζημιάς στα αγαθά περνά στον αγοραστή.

Τα στοιχεία χρέωσης του Αγοραστή δεν μπορούν να αλλάξουν αναδρομικά μετά την αποστολή της παραγγελίας.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Εγγραφής Πωλήσεων, ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη στον αγοραστή και ταυτόχρονα υποχρεούται να καταχωρήσει ηλεκτρονικά τις ληφθείσες πωλήσεις στον φορολογικό διαχειριστή. σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, το αργότερο εντός 48 ωρών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες των πελατών αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, ιδίως τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αριθ. 101/2000 Coll. όπως τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες τροποποιήσεις και κανονισμούς. Με τη σύναψη της σύμβασης, ο αγοραστής συμφωνεί για την επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών του δεδομένων στη βάση δεδομένων του πωλητή μετά την επιτυχή εκπλήρωση της σύμβασης, μέχρι την έγγραφη έκφραση διαφωνίας του με την επεξεργασία αυτή.

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, το δικαίωμα να τα διορθώσει, συμπεριλαμβανομένων άλλων νόμιμων δικαιωμάτων σε αυτά τα δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αφαιρεθούν από τη βάση δεδομένων βάσει γραπτού αιτήματος του πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών προστατεύονται πλήρως από κατάχρηση. Ο προμηθευτής δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα πελατών σε κανένα άλλο πρόσωπο. Εξαιρούνται οι εξωτερικοί μεταφορείς στους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα πελατών στον ελάχιστο δυνατό βαθμό που απαιτείται για την παράδοση των αγαθών.

Οι ατομικές συμβάσεις αρχειοθετούνται από τον χειριστή μετά τη σύναψή τους, σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμες μόνο στον υπεύθυνο του καταστήματος.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφονται στη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων .

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ο πωλητής διασφαλίζει την παραλαβή του ηλεκτρικού εξοπλισμού από τα νοικοκυριά και τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών απορριμμάτων, μπαταριών και συσσωρευτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τον παλιό ηλεκτρικό εξοπλισμό κατά την αγορά νέου παρόμοιου ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών ή συσσωρευτών σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του πωλητή. Οι διευθύνσεις αυτών των καταστημάτων αναφέρονται στις επαφές του πωλητή σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ο πελάτης δικαιούται επίσης να παραδώσει ηλεκτρικό εξοπλισμό, ηλεκτρικά απορρίμματα ή μπαταρίες ή συσσωρευτές στα σημεία συλλογής της RETELA, sro που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Αυτές οι σελίδες παραθέτουν επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις των ουσιών που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες ή συσσωρευτές, καθώς και γραφικά σύμβολα για χωριστή συλλογή, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της χωριστής συλλογής και τη σημασία της. Ο πελάτης δικαιούται επίσης να επιστρέψει ηλεκτρικό εξοπλισμό, ηλεκτρικά απορρίμματα ή μπαταρίες ή συσσωρευτές σε σημεία συλλογής που προορίζονται για τη συλλογή τέτοιων απορριμμάτων στον οικείο δήμο.

Ο πωλητής διασφαλίζει επίσης την παραλαβή του ηλεκτρικού εξοπλισμού από τα νοικοκυριά δωρεάν απευθείας στο νοικοκυριό, εάν ο πελάτης παραγγείλει αγαθά παρόμοιου τύπου και χρήσης. Η επιστροφή ισχύει για ηλεκτρικό εξοπλισμό στον αριθμό που αντιστοιχεί στα παραγγελθέντα προϊόντα.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, τα ηλεκτρικά απορρίμματα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με ανάμεικτα απόβλητα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής, δηλαδή σημεία συλλογής ή σημεία συλλογής, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Αυτές οι εγκαταστάσεις και τα απόβλητα θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για την παραγωγή νέων εγκαταστάσεων. Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες από αυτές τις συσκευές και απόβλητα μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ο αγοραστής συμφωνεί στη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον αγοραστή για τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (έξοδα σύνδεσης στο διαδίκτυο, έξοδα τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνουν τον ίδιο τον αγοραστή.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Σε περίπτωση που προκύψει καταναλωτική διαφωνία μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή από τη σύμβαση αγοράς ή τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία , ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει πρόταση για εξωδικαστική διευθέτηση τέτοιων μια διαφορά σε καθορισμένη εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών.


Κεντρική Επιθεώρηση Αρχής Εμπορικής Επιθεώρησης της Τσεχίας - Τμήμα ADR
Štěpánská 15
120 00 Πράγα 2

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adr@coi.cz
Ιστότοπος: adr.coi.cz

Ο αγοραστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ΤΕΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Ο πωλητής χειρίζεται τα παράπονα των καταναλωτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@msbox.cz . Ο πωλητής θα στείλει πληροφορίες σχετικά με τη διευθέτηση της καταγγελίας του αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

Ο πωλητής δικαιούται να πουλήσει αγαθά βάσει άδειας εμπορίου. Ο έλεγχος αδειών εμπορίου διενεργείται από το αρμόδιο γραφείο αδειοδότησης εμπορίου της αρμοδιότητάς του. Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εποπτεύει τον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η τσεχική αρχή εμπορικής επιθεώρησης, σε περιορισμένο βαθμό, εποπτεύει τη συμμόρφωση με τον νόμο αριθ.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν όπως αναφέρονται στον ιστότοπο του πωλητή, την ημέρα σύναψης της σύμβασης αγοράς. Μετά την επιβεβαίωσή της, η παραγγελία του καταναλωτή αρχειοθετείται ως συνομολογημένη σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή με σκοπό την εκπλήρωσή της και περαιτέρω καταγραφή και η κατάστασή της είναι προσβάσιμη στον αγοραστή. Η σύμβαση μπορεί να συναφθεί στην τσεχική γλώσσα ή σε άλλες γλώσσες, εκτός εάν αυτός είναι ο λόγος για την αδυναμία σύναψής της. Με την αγορά, ο πελάτης συμφωνεί με την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις επιτρέπουν στον καταναλωτή να τους αρχειοθετήσει και να τους αναπαράγει. Κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, ο αγοραστής αποδέχεται όλες τις διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων όπως ισχύουν την ημέρα αποστολής της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της τιμής των παραγγελθέντων αγαθών που αναφέρεται στην επιβεβαιωμένη παραγγελία, εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση .

Αυτοί οι όροι ισχύουν από την 2.5. 2022